Chuyển đến nội dung chính

Cách tạo đơn giản nhất thêm các loại Bài Viết Liên Quan cho blogspot google

HÌ mình thấy cách tạo thêm các loại bài viết liên quan cho blogspot của google rất hữu ích cho các blog. Nên sau khi mình tạo cho cái blog vietads.edu.vn  thì mình thấy cũng đơn giản và đặc biệt hơn nữa là người không cần biết code thiết kế website cũng làm được trong thời gian ngắn nhất có thể. Sau đây chúng ta bắt tay vào chỉnh sửa code như một code chuyên nghiệp nhé hì

Chú ý: trước khi chúng ta chỉnh sửa code thì chúng ta phải tải phần mền này về máy tính và cài đặt nhé: Notepad ++ để chỉnh sửa tốt hơn và chuyên nghiệp hơn link tải các bạn vào đây : https://notepad-plus-plus.org/

 - Trước khi tải các bạn phải  sao lưu lại một bản code gốc nhé tránh trường hợp trong quá trình sửa phát sinh lỗi thì chúng ta lại copy ngược lại code gốc vào.

Đầu tiên chúng ta tạo bài viết liên quan cho blogspot giống hình bên dưới nhé.
bài viết liên quan cho blog

Đầu tiên chúng ta đăng nhập vào Blog ==> Vào Mẫu ==> Chọn Chỉnh sử HTML (Edit HTML)

- Sau đó chúng ta copy đoạn code sau: vào trước thẻ : </head>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var titles=new Array();var titlesNum=0;var urls=new Array();var time=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;time[titlesNum]=d.published.$t;titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);var c=new Array(0);e=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=time[a]}}titles=c;urls=b;time=e}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){var y=a.indexOf('?m=0');if(y!=-1){a=a.replace(/\?m=0/g,'')}for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);time.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;document.write("<ul>");if(titles.length==0){document.write("<li>Không có bài viết liên quan</li>")}else{while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){if(y!=-1){urls[c]=urls[c]+'?m=0'}document.write('<li><a href="'+urls[c]+'" title="'+time[c].substring(8,10)+"/"+time[c].substring(5,7)+"/"+time[c].substring(0,4)+'">'+titles[c]+"</a></li>");if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}}document.write("</ul>");urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length)};
//]]>
</script>
</b:if> Bước thiếp theo chúng tao tìm 1 trong 4 đoạn code sau:
Đoạn 1: <div class='post-footer'> thường là chèn vào đoạn này nếu ko được các bạn thử chèn thử lần lượt vào các đoạn dưới xem sao
Đoạn 2: <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
Đoạn 3: <div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
Đoạn 4: <div class='post-footer-line post-footer-line-3'>


Tiếp theo chúng ta gắn vào sau 1 trong 4 đoạn trên đoạn code bên dưới. (Lưu ý mỗi code trên mỗi đoạn có 2 lần lặp lại giống nhau bạn phải chèn đúng mới hiện thị nha). Vì vậy bạn cứ thêm lần lượt vào từng đoạn rồi up lên thử xem có hiển thị được không,nếu ko dc thì xóa đi rồi thêm vào đoạn code tiếp theo đên khi nào thấy hiển thi thì dừng.

 <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
    <div id='related-posts'>
        <b>Bài viết liên quan:</b>
        <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
            <script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>
        </b:loop>
        <script type='text/javascript'>var maxresults=5;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels('<data:post.url/>');</script>
    </div>
</b:if>CÁC BẠN CHÚ Ý NHÉ:  var max_post = 5; Số bài viết hiển thị của tiện ích.


Tiếp theo mình cũng xin giới thiệu luôn cách hiển thị bài viết liên quan nữa cho blog nhưng lần này là hiện thị khác lần trước.Giống như hình ảnh sau.


 Cách thực hiện tạo bài viết liên quan này thì mấy bước đầu thì giống nhau và đến tới bước

- Tìm một trong 4 đoạn code như bên dưới thì chúng ta tìm 4 đoạn code sau:
Đoạn 1: <div class='post-footer'>
Đoạn 2: <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
Đoạn 3: <div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
Đoạn 4: <div class='post-footer-line post-footer-line-3'>

- Và gắn vào sau 1 trong 4 đoạn trên đoạn code bên dưới. (Lưu ý mỗi code trên mỗi đoạn có 2 lần lặp lại giống nhau bạn phải chèn đúng mới hiện thị nha). Vì vậy bạn cứ thêm lần lượt vào từng đoạn rồi up lên thử xem có hiển thị được không,nếu ko dc thì xóa đi rồi thêm vào đoạn code tiếp theo đên khi nào thấy hiển thi thì dừng.

 <!-- related post -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='widget-content'>
<h2>Các bài liên quan</h2>
<div id='saliproit183'/><br/><br/>
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;
homeUrl3 = &quot;
vietads.edu.vn&quot;;maxNumberOfPostsPerLabel = 6;maxNumberOfLabels = 3;
function listEntries10(json) {
var ul = document.createElement(&#39;ul&#39;);
var maxPosts = (json.feed.entry.length &lt;= maxNumberOfPostsPerLabel) ?
json.feed.entry.length : maxNumberOfPostsPerLabel;
for (var i = 0; i &lt; maxPosts; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var alturl;
for (var k = 0; k &lt; entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == &#39;alternate&#39;) {
alturl = entry.link[k].href;
break;
}
}
var li = document.createElement(&#39;li&#39;);
var a = document.createElement(&#39;a&#39;);
a.href = alturl;
var txt = document.createTextNode(entry.title.$t);
a.appendChild(txt);
li.appendChild(a);
ul.appendChild(li);
}
for (var l = 0; l &lt; json.feed.link.length; l++) {
if (json.feed.link[l].rel == &#39;alternate&#39;) {
var raw = json.feed.link[l].href;
var label = raw.substr(homeUrl3.length+21);
label = decodeURIComponent(label);
var txt = document.createTextNode(label);
var h = document.createElement(&#39;h4&#39;);
h.appendChild(txt);
var div1 = document.createElement(&#39;div&#39;);
div1.appendChild(h);
div1.appendChild(ul);
document.getElementById(&#39;saliproit183&#39;).appendChild(div1);
}
}
}
function search10(query, label) {
var script = document.createElement(&#39;script&#39;);
script.setAttribute(&#39;src&#39;, &#39;http://&#39; + query + &#39;/feeds/posts/default/-/&#39;+ label +&#39;?alt=json-in-script&amp;callback=listEntries10&#39;);
script.setAttribute(&#39;type&#39;, &#39;text/javascript&#39;);
document.documentElement.firstChild.appendChild(script);
}
var labelArray = new Array();
var numLabel = 0;
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
textLabel = &quot;<data:label.name/>&quot;;
var test = 0;
for (var i = 0; i &lt; labelArray.length; i++)
if (labelArray[i] == textLabel) test = 1;
if (test == 0) {
labelArray.push(textLabel);
var maxLabels = (labelArray.length &lt;= maxNumberOfLabels) ?
labelArray.length : maxNumberOfLabels;
if (numLabel &lt; maxLabels) {
search10(homeUrl3, textLabel);
numLabel++;
}
}
</b:loop>
</b:loop>
&lt;/script&gt;
</div>
</b:if><br/><!-- /related post -->


Chú ý:
  1.     Bạn sẽ phải thay đổi cho phù hợp với cách sắp xếp hiển thị bài viết liên quan theo nhãn phù hợp
  2.     Thay vietads.edu.vn bằng địa chỉ blog của bạn, lưu ý không có "/"  ở cuối và http://ở đầu. (ví dụ link blog bạn là http://www.vietads.edu.vn/   thì bạn chỉ lấy vietads.edu.vn và thay vào đó thôi )
  3.     maxNumberOfPostsPerLabel là tối đa số bài viết hiển thị ở mỗi nhãn (label). Ở code trên là mình để là 6
  4.     maxNumberOfLabels là số nhãn (label) sẽ được hiển thị. Ở code trên là mình để là 3

 
 Tiếp theo là hiện thị bài viết liên quan theo hình ảnh sau:
hiện thị bài viết liên quan cho blog


Đầu tiên chúng ta: dán đoạn code bên dưới vào trước thẻ ]]></b:skin>:

#related-posts-block ul{background:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiuBOpNGrQjnqei4_LZDpHu0lpE5oBBJgAmfMWfjuSLqyXZ7MVQ1ye3vNWuxlA764FSsru69HenaFGdTIcPyObOzf1kNfWixaSIflmUxWs7Fm9_xv06dytFoARRn0gOB8Yw3oLjLrF9S0/s1600/bg_other_bittuot-blogpot.jpg) repeat-x;margin:0px 0 0 0;padding:6px 0 0 0;list-style:none}
#related-posts-block li{margin:0 0 0 8px;background:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEini4yeuU2VVn-Htz9q88xRD5xpiJ6_Y6B0VdQmahqgHL3vjonTIu1IV8mMug1hOTvCm6MUCOlQAdhx3Gq7IAlKvtUIKyD8pcTKeepJASPdLbu6cztpIP2fd6iYZl_edQQ_bNsVfOez1nc/s1600/li_bittuotblog-blogspot-com.png) 0 5px no-repeat;padding-left:15px}
#related-posts-block{line-height:1.5;margin:0 0;font-size:11px;color:#7c7b7b}
#related-posts-loading-text{font-size:12px;text-align:center;color:#002c28}
#related-newest-href{margin:10px 0 2px}#related-newest-title{font-size:12px;margin:5px 0 0 0;color:#033947}
#related-posts-block #related-newest-href a{font-size:12px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:#002c28}
#related-posts-block #related-newest-href a:hover{color:#00f}#related-older-href{margin:10px 0 2px}
#related-older-title{font-size:12px;margin:5px 0 0 0;color:#033947}
#related-posts-block #related-older-href a{font-size:12px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:#002c28}
#related-posts-block #related-older-href a:hover{color:#00f}
#related-posts-block > div {float: left;width: 48%;}

Tiếp theo: Tìm một trong 4 đoạn code như bên dưới:

Đoạn 1: <div class='post-footer'>
Đoạn 2: <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
Đoạn 3: <div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
Đoạn 4: <div class='post-footer-line post-footer-line-3'>
- Và gắn vào sau 1 trong 4 đoạn trên đoạn code bên dưới. (Lưu ý mỗi code trên mỗi đoạn có 2 lần lặp lại giống nhau bạn phải chèn đúng mới hiện thị nha). Vì vậy bạn cứ thêm lần lượt vào từng đoạn rồi up lên thử xem có hiển thị được không,nếu ko dc thì xóa đi rồi thêm vào đoạn code tiếp theo đên khi nào thấy hiển thi thì dừng.

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var showdate = true;
var max_post = 8;
//]]>
</script>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'><div id='post-labels-for-related' style='display:none'><b:if cond='data:post.labels'><b:loop values='data:post.labels' var='label'><data:label.name/><b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if></b:loop></b:if></div><div id='post-timestamp-for-related' style='display:none'><data:post.timestampISO8601/></div>

<div id='post-timestamp-for-related' style='display:none'><data:post.timestampISO8601/></div>
<div id='related-posts-block'><div id='related-posts-loading-text'>Loading...<br/><img align='absmiddle' src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqYpNpA0lDqyux4I42Va-eH6cT1yVNFsx7BLo0rQi5iKZtEDPo_pXCCg-whxYSx23UQk4Ywvoos6mALJffJQpIUjN7M1YPAiDTZ3gYQOaVXxPoM5GqwQ3CHiDjLgVBOZr1w9Zy-zgm8nl0/'/></div><div id='related-newest-href'><div id='related-newest-title'/></div><div id='related-older-href'><div id='related-older-title'/></div></div></b:if>

<script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
function format(ptime){
 return ptime.substr(0,19);
}

function formatdate(d){
 var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
 var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];
 var m = parseInt(d.substring(5,7),10);
 for(var j=0; j<month.length;j++){
  if(m==month[j]){
   m = month2[j]; break;
  }
 }
 return d.substring(8,10) + "-" + m + "-" + d.substring(0,4);
}

function getRelatedNewestLinks(json){
 var entry = json.feed.entry;
 if(entry){
  for(var k=0;k<entry.length;k++){
   var li = document.createElement("li");
   if(showdate){
    li.innerHTML = "<a href='"+entry[k].link[4].href+"'>"+entry[k].title.$t+"</a>" + ' - <i>' + formatdate(entry[k].published.$t) +'</i>';
   }
   else {
    li.innerHTML = "<a href='"+entry[k].link[4].href+"'>"+entry[k].title.$t+"</a>";
   }
   if(!checkRelaxLinks("related-newest-href",entry[k].link[4].href)){
    document.getElementById("related-newest-href-ul1").appendChild(li);
    document.getElementById("related-newest-title").innerHTML = "<b>Các bài viết mới cùng chủ đề</b> ";
                               
   }
  }
 } else {
  document.getElementById("related-older-title").innerHTML = "<b>Không có bài viết mới nào cùng chủ đề</b>";
 }
}

function getRelatedOlderLinks(json){
 var entry = json.feed.entry;
 if(entry){
  for(var k=0;k<entry.length;k++){
   var li = document.createElement("li");
   if(showdate){
    li.innerHTML = "<a href='"+entry[k].link[4].href+"'>"+entry[k].title.$t+"</a>" + ' - <i>' + formatdate(entry[k].published.$t) + '</i>';
   }
   else {
    li.innerHTML = "<a href='"+entry[k].link[4].href+"'>"+entry[k].title.$t+"</a>";
   }
   if(!checkRelaxLinks("related-older-href",entry[k].link[4].href)){
    document.getElementById("related-older-href-ul2").appendChild(li);
    document.getElementById("related-older-title").innerHTML = "<b>Các bài viết cũ cùng chủ đề </b>";
   }
  }
 } else {
  document.getElementById("related-older-title").innerHTML = "<b>Không có bài viết cũ nào cùng chủ đề</b>";
 }
        document.getElementById("related-posts-loading-text").style.display = "none";
}

function createRelatedJson(min_or_max,cRJ_label,fcn_callback,cRJ_max){
 var script = document.createElement("script");
 script.src = "/feeds/posts/summary/-/"+escape(cRJ_label)+"?orderby=published&max-results="+cRJ_max+"&published-"+min_or_max+"="+escape(format(document.getElementById("post-timestamp-for-related").innerHTML))+"&alt=json-in-script&callback="+fcn_callback;
 script.type = "text/javascript";
 document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script);

}

function checkRelaxLinks(cid,clink){
 var check = false;
 var u = document.getElementById(cid);
 var a = u.getElementsByTagName("a");
 for(var i=0;i<a.length;i++){
  if(a[i].href==clink){
   check = true;
   break;
  }
 }
 var url = location.href.split(".html")[0]+".html";
 if(clink==url) check = true;
 return check;
}

function createRP(){
 var postLabel = document.getElementById("post-labels-for-related").innerHTML.split(',');
 var max_ = Math.round(max_post/postLabel.length);
 var ul1 = document.createElement('ul');
 ul1.id = 'related-newest-href-ul1';
 document.getElementById('related-newest-href').appendChild(ul1);
 for(var i=0; i<postLabel.length;i++){
   createRelatedJson("min",postLabel[i],"getRelatedNewestLinks",max_);
 }
 var ul2 = document.createElement('ul');
 ul2.id = 'related-older-href-ul2';
 document.getElementById('related-older-href').appendChild(ul2);
 for(var j=0; j<postLabel.length;j++){
   createRelatedJson("max",postLabel[j],"getRelatedOlderLinks",max_);
 }
       
}
createRP();
    //]]>
</script>

Chú ý:
  •     var showdate = true; Nếu không muốn hiển thị ngày tháng đăng bài, bạn thay True thành False
  •     var max_post = 8; Số bài viết hiển thị trong mỗi phần (Bài cũ và bài mới) của tiện ích

Tiếp cách hiện thị cuối cùng của bài viết liên quan nữa nhé. 
cách hiện thị bài viết liên quan của blog
 
- Mấy bước đầu tiền thì các bạn làm giống nhau nhé đăng nhập vào blog rồi vào phần edit html là ok, đoạn này thì ai cũng biết ròi đúng không ạ. chúng ta chuyển sang bước tiếp theo quan trọng nhé.

Dán đoạn code bên dưới vào trước thẻ ]]></b:skin>: 

#related-posts{float:left}
#related-posts ul{margin:0;padding:0;list-style-type:none}
#related-posts ul li{padding:10px 0}
#related-posts ul li:hover img{width:42px;height:42px;padding:0}
#related-posts img{float:left;border:1px solid #BBB;margin-right:10px;width:36px;height:36px;background:#FFF;padding:3px}
#related-posts h3{margin:0;font-size:16px}Tiếp theo Tìm một trong 4 đoạn code như bên dưới:

Đoạn 1: <div class='post-footer'> thường là chèn vào đoạn này nếu ko được các bạn thử chèn thử lần lượt vào các đoạn dưới xem sao
Đoạn 2: <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
Đoạn 3: <div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
Đoạn 4: <div class='post-footer-line post-footer-line-3'>

- Và gắn vào sau 1 trong 4 đoạn trên đoạn code bên dưới. (Lưu ý mỗi code trên mỗi đoạn có 2 lần lặp lại giống nhau bạn phải chèn đúng mới hiện thị nha). Vì vậy bạn cứ thêm lần lượt vào từng đoạn rồi up lên thử xem có hiển thị được không,nếu ko dc thì xóa đi rồi thêm vào đoạn code tiếp theo đên khi nào thấy hiển thi thì dừng.


<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div style='clear:both'/>
<div id='related-posts'>
<script type='text/javascript'>var ry='<h2>Bài viết liên quan</h2>';rn='<h2>Không có Bài viết liên quan</h2>';rcomment='Nhận xét';rdisable='Tắt Nhận xét';commentYN='yes';</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var dw='';titles=new Array();titlesNum=0;urls=new Array();timeR=new Array();thumb=new Array();commentsNum=new Array();comments=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if('thr$total' in d){commentsNum[titlesNum]=d.thr$total.$t+' '+rcomment}else{commentsNum[titlesNum]=rdisable};if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;timeR[titlesNum]=d.published.$t;if('media$thumbnail' in d){thumb[titlesNum]=d.media$thumbnail.url}else{thumb[titlesNum]='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYQ7jfYDkYezkXDivEBA0dBR4WRSFpMe4ynC8cv9V4dlMVDbr1b9HljTopuNhvbpMdd0MMLq798poihkskyti7Fl4GCQsjadc_HknVr1TvYIhvrIq-CUgVHQOhyphenhyphene6uWazp6SR8RyqCOi2v/'};titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);c=new Array(0);e=new Array(0);f=new Array(0);g=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=timeR[a];f.length+=1;f[f.length-1]=thumb[a];g.length+=1;g[g.length-1]=commentsNum[a]}}urls=b;titles=c;timeR=e;thumb=f;commentsNum=g}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){var y=a.indexOf('?m=0');if(y!=-1){a=a.replace(/\?m=0/g,'')}for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);timeR.splice(b,1);thumb.splice(b,1);commentsNum.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;if(titles.length==0){dw+=rn}else{dw+=ry;dw+='<ul>';while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){if(y!=-1){urls[c]=urls[c]+'?m=0'}if(commentYN=='yes'){comments[c]=' - '+commentsNum[c]}else{comments[c]=''};dw+='<li><img alt="'+titles[c]+'" src="'+thumb[c]+'"/><div><h3><a href="'+urls[c]+'" rel="nofollow">'+titles[c]+'</a></h3><span>'+timeR[c].substring(8,10)+'/'+timeR[c].substring(5,7)+'/'+timeR[c].substring(0,4)+comments[c]+'</span></div></li><div style="clear:both"></div>';if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}dw+='</ul>'};urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length);document.getElementById('related-posts').innerHTML=dw};
//]]>
</script>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>
</b:loop>
<script type='text/javascript'>var maxresults=6;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels('<data:post.url/>');</script>
</div>
<div style='clear:both'/>
</b:if> Chú ý:
  1.     var max_post = 6; Số bài viết hiển thị của tiện ích

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG NHÉ BẠN NÀO KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ LIÊN HỆ QUA FB CỦA MÌNH MÌNH HƯỚNG DẪN CHO ĐỊA CHỈ FB CỦA MÌNH LÀ DINHTUONINFO@GMAIL.COM.  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cách tạo nút gọi, chát zalo, facebook, vào blogspot

Với các bước này thì các bạn không biết gì về code cũng làm được hoàn thành 100%.  Bước 1: Các bạn vào phần quản lý code HTM của blogspot . Bước 2: Các bạn thêm đoạn code vào trên thẻ </body> đoạn code như bên dưới .  <script>//<![CDATA[ var _widget_settings = {   positions: 'bottom left',   support: {     staff: {       name: 'Đình Tưởng',        image:'https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmYsGwriceuclRqzGT1iAHSbWJIIHU16mhMXWnzowZDXudWaXkijDLFiVh73VVlzrOePiZdVuF-6eJ2xg2U5CgxfepSDpydwsisORFiTEYW41jWZLXpQcUcGZTjztTobP5XMPjMXBC8A6cjoMk1Od2MvZ8iPLAj2ug1q6u6xw861a0-3JXFe8ciKzG9gPl/s1600/favicon.png',       messages: 'Không biết em có thể hỗ trợ gì cho anh/chị không...?'     }   },   buttons: {     contact: {       visible: 'false',       id: '#',       messages: 'Liên hệ'     },     email: {       visible: 'false',       id: 'seovietads@gmail.com',       messages: 'Gửi email

Cách khắc phục lỗi không hiển thị hình ảnh trên Blogger (Blogspot) do nhà mạng chặn

Do bên mình có hệ thống blog nên mình tìm hiểu và chi sẻ cho các bạn, và cách này khá hay và đơn giản nhất và không mất thời gian,  bạn nào làm mà chưa đúng cách thì pm mình hướng dẫn cho nhóe. Mình là dân code nên viết có chỗ khó hiểu các bạn thứ lỗi.  Hiện tại website này mình đã cài đặt và rất tốt.   Từ ngày 20/3/2015 VNPT chính thức chặn tên miền blogspot.com hay tất cả các domain link chứa blogspot.com đều bị chặn...'' Nguyên nhân là do xuất hiện những blog có nội dung xấu, trái với pháp luật Việt Nam. Điều này gây ảnh hưởng rõ dệt không chỉ cho người dùng mà còn ảnh hưởng đến những ai sử dụng nền tảng Blogger làm website. Nếu bạn đang sử dụng nền tảng Blogger làm website. Thì để khắc phục vấn đề trên thì các bạn lên mạng cũng rất nhiều cách hướng dẫn cách DNS hay gắn tên miền mới cho blog nhưng, đối với các bạn an hiểu thì không nòi làm gì nhưng đối với những bạn không biết cách làm thì thật là khó đúng không, nhất là đối những bạn làm Seo mà không biết co

Công cụ phần mền check từ khóa miễn phí hiện nay.

Đã đúng một tháng mình không kiểm tra từ khóa , chủ yếu check bằng tay những key chính để biết từ khóa đang hoạt động như nào. Nhưng cũng đến lúc phải bắt buộc check hết từ khóa để làm báo cáo lên xếp vậy đầu tiên mình cũng check bằng tay vài từ nhưng nhìn bảng từ khóa quá nhiều thấy nản, thế lại hỏi ông gooogle mày mò. TRƯỚC THÌ MÌNH DÙNG ISEO VẪN OK nhưng do Google ngừng cung cấp Api autocomplete free thì không check được thứ hạng từ khóa nữa, không biết có khắc phục sớm không vì đây là phần mền theo mình được biết là dân Seo dùng rất nhiều để kiểm thứ hạng từ khóa . Mần mò mãi thì cũng ra được có tần này công cụ - bạn nào có công cụ hay hơn thì chia sẻ nhé. – Rank Tracker : Một chức năng của phần mềm SEO Power Suite. Bạn có thể tìm hiểu về phần mềm này tại đây . Không những check thứ hạng từ khóa trên destop mà còn check được cả thứ hạng trên mobile . – Cute Rank : Cũng giống như iseo, nó là phần mềm SEO, tuy hiện hiện tại cũng đang không check được thứ hạng từ khóa nh